آینده نگران‌کننده‌ای برای کرد‌ها پیش‌بینی می‌کنیم/ بلعیدن کردستان کوچک راحت‌تر از عراق بزرگ است

آینده نگران‌کننده‌ای برای کرد‌ها پیش‌بینی می‌کنیم/ بلعیدن کردستان کوچک راحت‌تر از عراق بزرگ است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: ما آینده نگران کننده‌ای را برای کرد‌ها پیش بینی می‌کنیم چرا که کردستان کوچک نسبت به عراق بزرگ بسیار راحت قابل بلعیده شدن است.

آینده نگران‌کننده‌ای برای کرد‌ها پیش‌بینی می‌کنیم/ بلعیدن کردستان کوچک راحت‌تر از عراق بزرگ است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: ما آینده نگران کننده‌ای را برای کرد‌ها پیش بینی می‌کنیم چرا که کردستان کوچک نسبت به عراق بزرگ بسیار راحت قابل بلعیده شدن است.
آینده نگران‌کننده‌ای برای کرد‌ها پیش‌بینی می‌کنیم/ بلعیدن کردستان کوچک راحت‌تر از عراق بزرگ است

ممکن است بپسندید...