جادوگر به سازمان لیگ رفت

جادوگر به سازمان لیگ رفت
علی کریمی بعد از حضور در محل تمرین نفت طلاییه با درهای بسته مواجه شد.

جادوگر به سازمان لیگ رفت

علی کریمی بعد از حضور در محل تمرین نفت طلاییه با درهای بسته مواجه شد.
جادوگر به سازمان لیگ رفت

ممکن است بپسندید...