داعش عامل حمله تروریستی در مارسی فرانسه

داعش عامل حمله تروریستی در مارسی فرانسه
گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی در ایستگاه راه‌آهن مارسی فرانسه را بر عهده گرفته است.

داعش عامل حمله تروریستی در مارسی فرانسه

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی در ایستگاه راه‌آهن مارسی فرانسه را بر عهده گرفته است.
داعش عامل حمله تروریستی در مارسی فرانسه

ممکن است بپسندید...