مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها منصوب شد

مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها منصوب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در احکامی جداگانه، عنوان مشاور وزیر در امور دانشگاه‌ها و مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی را منصوب کرد.

مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها منصوب شد

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در احکامی جداگانه، عنوان مشاور وزیر در امور دانشگاه‌ها و مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی را منصوب کرد.
مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها منصوب شد

ممکن است بپسندید...