مطالبه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بی‌پاسخ ماند

مطالبه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بی‌پاسخ ماند
دانشجویان روزانه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز که بدلیل کمبود فضای آموزشی ناشی از ادغام واحد پردیس خودگردان با دانشجویان روزانه، چند روز تجمع کرده بودند، بدون هیچ پاسخی از سوی مسئولان به تجمع خود پایان دادند.

مطالبه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بی‌پاسخ ماند

دانشجویان روزانه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز که بدلیل کمبود فضای آموزشی ناشی از ادغام واحد پردیس خودگردان با دانشجویان روزانه، چند روز تجمع کرده بودند، بدون هیچ پاسخی از سوی مسئولان به تجمع خود پایان دادند.
مطالبه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بی‌پاسخ ماند

ممکن است بپسندید...