وزارت کشور بحرین از انفجاری در منامه خبر داد

وزارت کشور بحرین از انفجاری در منامه خبر داد
وزارت کشور بحرین از انفجار در پایتخت این کشور که آنرا تروریستی خواند خبر داد.

وزارت کشور بحرین از انفجاری در منامه خبر داد

وزارت کشور بحرین از انفجار در پایتخت این کشور که آنرا تروریستی خواند خبر داد.
وزارت کشور بحرین از انفجاری در منامه خبر داد

ممکن است بپسندید...