تخلیه ایستگاه قطار لندن در پی کشف بسته‌ای مشکوک

تخلیه ایستگاه قطار لندن در پی کشف بسته‌ای مشکوک
به دنبال کشف بسته ای مشکوک در یک ایستگاه قطار در لندن، این محل تخلیه شد.

تخلیه ایستگاه قطار لندن در پی کشف بسته‌ای مشکوک

به دنبال کشف بسته ای مشکوک در یک ایستگاه قطار در لندن، این محل تخلیه شد.
تخلیه ایستگاه قطار لندن در پی کشف بسته‌ای مشکوک

ممکن است بپسندید...