عزیمت کشتی‌های جنگی جمهوری آذربایجان به پایگاه چهارم دریایی ایران

عزیمت کشتی‌های جنگی جمهوری آذربایجان به پایگاه چهارم دریایی ایران
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از عزیمت دو کشتی جنگی به پایگاه چهارم دریایی ایران در دریای خزر در چارچوب همکاری‌های نظامی دو کشور خبر داد.

عزیمت کشتی‌های جنگی جمهوری آذربایجان به پایگاه چهارم دریایی ایران

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از عزیمت دو کشتی جنگی به پایگاه چهارم دریایی ایران در دریای خزر در چارچوب همکاری‌های نظامی دو کشور خبر داد.
عزیمت کشتی‌های جنگی جمهوری آذربایجان به پایگاه چهارم دریایی ایران

ممکن است بپسندید...