نظری با حکم وزیر بهداشت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد

نظری با حکم وزیر بهداشت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد
نظری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز در حکمی از سوی وزیر بهداشت به عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی شد.

نظری با حکم وزیر بهداشت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد

نظری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز در حکمی از سوی وزیر بهداشت به عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی شد.
نظری با حکم وزیر بهداشت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد

ممکن است بپسندید...