وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش سهم انگلیس در تامین بودجه ناتو شد

وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش سهم انگلیس در تامین بودجه ناتو شد
وزیر دفاع انگلیس گفت: سهم لندن در بودجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باید بیشتر از ۲ درصد تولید ناخالص ملی این کشور باشد.

وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش سهم انگلیس در تامین بودجه ناتو شد

وزیر دفاع انگلیس گفت: سهم لندن در بودجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باید بیشتر از ۲ درصد تولید ناخالص ملی این کشور باشد.
وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش سهم انگلیس در تامین بودجه ناتو شد

ممکن است بپسندید...