حل مشکلات بانکی تاثیر مثبتی در افزایش تعاملات ایران و فرانسه دارد

حل مشکلات بانکی تاثیر مثبتی در افزایش تعاملات ایران و فرانسه دارد
سفیر ایران در پاریس گفت: حل مشکلات و رفع معضلات بانکی با توجه به حمایت کامل دولت ایران از سرمایه گذاری خارجی تاثیرات مثبتی در زمینه ارتقای سطح روابط میان ایران و فرانسه خواهد داشت.

حل مشکلات بانکی تاثیر مثبتی در افزایش تعاملات ایران و فرانسه دارد

سفیر ایران در پاریس گفت: حل مشکلات و رفع معضلات بانکی با توجه به حمایت کامل دولت ایران از سرمایه گذاری خارجی تاثیرات مثبتی در زمینه ارتقای سطح روابط میان ایران و فرانسه خواهد داشت.
حل مشکلات بانکی تاثیر مثبتی در افزایش تعاملات ایران و فرانسه دارد

ممکن است بپسندید...