رئیس جمهوری ترکیه با رهبر انقلاب دیدار کرد

رئیس جمهوری ترکیه با رهبر انقلاب دیدار کرد
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و هیأت همراه ساعتی پیش با رهبر انقلاب دیدار کردند.

رئیس جمهوری ترکیه با رهبر انقلاب دیدار کرد

اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و هیأت همراه ساعتی پیش با رهبر انقلاب دیدار کردند.
رئیس جمهوری ترکیه با رهبر انقلاب دیدار کرد

ممکن است بپسندید...