روحانی: ما نمی خواهیم فشاری را به مردم کردستان عراق وارد کنیم

روحانی: ما نمی خواهیم فشاری را به مردم کردستان عراق وارد کنیم

روحانی: ما نمی خواهیم فشاری را به مردم کردستان عراق وارد کنیم

روحانی: ما نمی خواهیم فشاری را به مردم کردستان عراق وارد کنیم

ممکن است بپسندید...