«برجام بدون آمریکا» اساساً شدنی نیست/ اروپا درقبال ایران یکی به نعل می‌زند یکی به میخ!

«برجام بدون آمریکا» اساساً شدنی نیست/ اروپا درقبال ایران یکی به نعل می‌زند یکی به میخ!
نماینده مردم فریدن گفت: کشورهای اروپایی در برابر ایران یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ! یک روز می‌گویند بدون آمریکا در برجام می‌مانیم و یک روز دیگر گفته خود را نقض می‌کنند.

«برجام بدون آمریکا» اساساً شدنی نیست/ اروپا درقبال ایران یکی به نعل می‌زند یکی به میخ!

نماینده مردم فریدن گفت: کشورهای اروپایی در برابر ایران یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ! یک روز می‌گویند بدون آمریکا در برجام می‌مانیم و یک روز دیگر گفته خود را نقض می‌کنند.
«برجام بدون آمریکا» اساساً شدنی نیست/ اروپا درقبال ایران یکی به نعل می‌زند یکی به میخ!

ممکن است بپسندید...