تمام روز به اعضای کنگره از نتیجه بخش بودن برجام گفتم

تمام روز به اعضای کنگره از نتیجه بخش بودن برجام گفتم
«دیوید او سالیوان» گفت تمام روز در کنگره به نمایندگان آمریکایی توضیح داده که توافق هسته ای با ایران نتیجه بخش بوده است.

تمام روز به اعضای کنگره از نتیجه بخش بودن برجام گفتم

«دیوید او سالیوان» گفت تمام روز در کنگره به نمایندگان آمریکایی توضیح داده که توافق هسته ای با ایران نتیجه بخش بوده است.
تمام روز به اعضای کنگره از نتیجه بخش بودن برجام گفتم

ممکن است بپسندید...