رئیس جمهور درباره اتهام مهیب جاسوسی در تیم مذاکره کننده پاسخگو باشد

رئیس جمهور درباره اتهام مهیب جاسوسی در تیم مذاکره کننده پاسخگو باشد
واقعا با این وضع، آیا عجیب است که بخش تحریم‌ها در برجام چنین بی محتوا و ضعیف باشد؟ نمی‌توان تا پیش از دسترسی به جزئیات قاطعانه قضاوت کرد، اما این حق ملت ایران است که آقای رییس جمهور درباره اتهامی چنین مهیب به ملت توضیح بدهد.

رئیس جمهور درباره اتهام مهیب جاسوسی در تیم مذاکره کننده پاسخگو باشد

واقعا با این وضع، آیا عجیب است که بخش تحریم‌ها در برجام چنین بی محتوا و ضعیف باشد؟ نمی‌توان تا پیش از دسترسی به جزئیات قاطعانه قضاوت کرد، اما این حق ملت ایران است که آقای رییس جمهور درباره اتهامی چنین مهیب به ملت توضیح بدهد.
رئیس جمهور درباره اتهام مهیب جاسوسی در تیم مذاکره کننده پاسخگو باشد

ممکن است بپسندید...