سامانه «سقا» برای دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان آغاز به کار کرد

سامانه «سقا» برای دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان آغاز به کار کرد
سامانه (سقا) برای ثبت و دریافت مجوز خروج اربعین برای دانشجویان آغاز به کار کرد.

سامانه «سقا» برای دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان آغاز به کار کرد

سامانه (سقا) برای ثبت و دریافت مجوز خروج اربعین برای دانشجویان آغاز به کار کرد.
سامانه «سقا» برای دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان آغاز به کار کرد

ممکن است بپسندید...