فراکسیون امید هر کدام یک اعلیحضرت هستند

فراکسیون امید هر کدام یک اعلیحضرت هستند
سخنگوی دولت اصلاحات گفت: این نمایندگان هر کدام برای خود یک اعلیحضرت هستند. هر کدام مدعی‌اند. دو راه هست، یا هر روز چند نفر را از فراکسیون اخراج کنند یا با آنها کجدار و مریز طی کنند.

فراکسیون امید هر کدام یک اعلیحضرت هستند

سخنگوی دولت اصلاحات گفت: این نمایندگان هر کدام برای خود یک اعلیحضرت هستند. هر کدام مدعی‌اند. دو راه هست، یا هر روز چند نفر را از فراکسیون اخراج کنند یا با آنها کجدار و مریز طی کنند.
فراکسیون امید هر کدام یک اعلیحضرت هستند

ممکن است بپسندید...