وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری در «روسیه» علیه «ایران» سخن نگفت

وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری در «روسیه» علیه «ایران» سخن نگفت
وزیر خارجه عربستان که در دو سال گذشته در هر مناسبتی علیه ایران سخن گفته، در سفر روسیه در کنفرانس خبری با همتای روس، علیه ایران هیچ سخنی نگفت.

وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری در «روسیه» علیه «ایران» سخن نگفت

وزیر خارجه عربستان که در دو سال گذشته در هر مناسبتی علیه ایران سخن گفته، در سفر روسیه در کنفرانس خبری با همتای روس، علیه ایران هیچ سخنی نگفت.
وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری در «روسیه» علیه «ایران» سخن نگفت

ممکن است بپسندید...