کنترل یک زندان در کارولینای جنوبی به دست زندانیان افتاد

کنترل یک زندان در کارولینای جنوبی به دست زندانیان افتاد
در پی شورش زندانیان در یکی از زندان های ایالت کارولینای جنوبی آمریکا، کنترل این زندان به دست زندانیان افتاد.

کنترل یک زندان در کارولینای جنوبی به دست زندانیان افتاد

در پی شورش زندانیان در یکی از زندان های ایالت کارولینای جنوبی آمریکا، کنترل این زندان به دست زندانیان افتاد.
کنترل یک زندان در کارولینای جنوبی به دست زندانیان افتاد

ممکن است بپسندید...