ارائه خدمات اسکان و تغذیه به ۷۰ هزار زائر در استان کرمانشاه

ارائه خدمات اسکان و تغذیه به ۷۰ هزار زائر در استان کرمانشاه
جانشین ستاد اربعین کرمانشاه گفت: در اربعین امسال به ۷۰ هزار زائر در استان و از طرف ارگان‌های مختلف خدمات اسکان و تغذیه ارائه می‌شود.

ارائه خدمات اسکان و تغذیه به ۷۰ هزار زائر در استان کرمانشاه

جانشین ستاد اربعین کرمانشاه گفت: در اربعین امسال به ۷۰ هزار زائر در استان و از طرف ارگان‌های مختلف خدمات اسکان و تغذیه ارائه می‌شود.
ارائه خدمات اسکان و تغذیه به ۷۰ هزار زائر در استان کرمانشاه

ممکن است بپسندید...