حاج صفی به رکورد اسطوره پرسپولیس رسید

حاج صفی به رکورد اسطوره پرسپولیس رسید
کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور مقابل توگو به 87 بازی ملی رسید و در رده هفتم قرار گرفت.

حاج صفی به رکورد اسطوره پرسپولیس رسید

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور مقابل توگو به 87 بازی ملی رسید و در رده هفتم قرار گرفت.
حاج صفی به رکورد اسطوره پرسپولیس رسید

ممکن است بپسندید...