دبیر کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین تعیین شد

دبیر کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین تعیین شد
نام دبیرکل جدید کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین پس از شهادت دبیرکل قبلی اعلام شد.

دبیر کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین تعیین شد

نام دبیرکل جدید کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین پس از شهادت دبیرکل قبلی اعلام شد.
دبیر کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین تعیین شد

ممکن است بپسندید...