از نظر رهبر انقلاب کدام برنامه رادیو کم نظیر است؟

از نظر رهبر انقلاب کدام برنامه رادیو کم نظیر است؟
برنامه‌ی رادیویی ایشان که در خصوص زندگی پیغمبر است، کششِ این را دارد که به همه‌ی زبانهای زنده‌ی دنیا ترجمه شود.

از نظر رهبر انقلاب کدام برنامه رادیو کم نظیر است؟

برنامه‌ی رادیویی ایشان که در خصوص زندگی پیغمبر است، کششِ این را دارد که به همه‌ی زبانهای زنده‌ی دنیا ترجمه شود.
از نظر رهبر انقلاب کدام برنامه رادیو کم نظیر است؟

ممکن است بپسندید...