خدمات بنیاد نخبگان فقط شامل دانشجویان در حال تحصیل نیست

خدمات بنیاد نخبگان فقط شامل دانشجویان در حال تحصیل نیست
حامد دیلمی گفت: واجدین شرایط از هر جای کشور می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند و خدمات بنیاد نخبگان فقط شامل دانشجویان در حال تحصیل نیست.

خدمات بنیاد نخبگان فقط شامل دانشجویان در حال تحصیل نیست

حامد دیلمی گفت: واجدین شرایط از هر جای کشور می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند و خدمات بنیاد نخبگان فقط شامل دانشجویان در حال تحصیل نیست.
خدمات بنیاد نخبگان فقط شامل دانشجویان در حال تحصیل نیست

ممکن است بپسندید...