گفت و شنود؛ معما!

گفت و شنود؛ معما!
گفت: گاز ایران را وزارت نفت با قیمت بسیار ارزان به نروژ می‌فروشد، خیلی پائین‌تر از قیمتی که به ترکیه می‌فروشیم.

گفت و شنود؛ معما!

گفت: گاز ایران را وزارت نفت با قیمت بسیار ارزان به نروژ می‌فروشد، خیلی پائین‌تر از قیمتی که به ترکیه می‌فروشیم.
گفت و شنود؛ معما!

ممکن است بپسندید...