بسیجی اهل مماشات با ناهلان و نامحرمان انقلاب نیست

بسیجی اهل مماشات با ناهلان و نامحرمان انقلاب نیست
فرمانده سازمان بسیج مستضعفان گفت: بسیجی اهل مماشات با نااهلان و نامحرمان نیست و در عین حال که ایثارگر است به دنبال نام و شهرت نیست.

بسیجی اهل مماشات با ناهلان و نامحرمان انقلاب نیست

فرمانده سازمان بسیج مستضعفان گفت: بسیجی اهل مماشات با نااهلان و نامحرمان نیست و در عین حال که ایثارگر است به دنبال نام و شهرت نیست.
بسیجی اهل مماشات با ناهلان و نامحرمان انقلاب نیست

ممکن است بپسندید...