هاشمی شاهرودی:‌با هوشیاری دولت و ملت افغانستان،دسیسه های دشمنان اسلام در این کشور ناکام می ماند

هاشمی شاهرودی:‌با هوشیاری دولت و ملت افغانستان،دسیسه های دشمنان اسلام در این کشور ناکام می ماند

هاشمی شاهرودی:‌با هوشیاری دولت و ملت افغانستان،دسیسه های دشمنان اسلام در این کشور ناکام می ماند

هاشمی شاهرودی:‌با هوشیاری دولت و ملت افغانستان،دسیسه های دشمنان اسلام در این کشور ناکام می ماند

ممکن است بپسندید...