همکاری شبکه آموزش سیما و کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس

همکاری شبکه آموزش سیما و کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس
در نشستی صمیمی با حضور مدیر شبکه آموزش سیما و رئیس و بعضی از اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فصل جدیدی از همکاری و تعامل بین این دو سازمان رقم خورد.

همکاری شبکه آموزش سیما و کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس

در نشستی صمیمی با حضور مدیر شبکه آموزش سیما و رئیس و بعضی از اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فصل جدیدی از همکاری و تعامل بین این دو سازمان رقم خورد.
همکاری شبکه آموزش سیما و کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس

ممکن است بپسندید...