تکرار بی‌تدبیری‌ها

تکرار بی‌تدبیری‌ها
گاهی یک حرکت، رفتار و گفتار می‌تواند چنان تاثیر ماندگاری در زندگی و ذهن مردم بگذارد که سالیان از آن یاد کنند اما زمانی که این حرکت از جانب مسئولین باشد بیشتر در ذهن‌ها می‌ماند زیرا الناس علی دین ملوکهم.

تکرار بی‌تدبیری‌ها

گاهی یک حرکت، رفتار و گفتار می‌تواند چنان تاثیر ماندگاری در زندگی و ذهن مردم بگذارد که سالیان از آن یاد کنند اما زمانی که این حرکت از جانب مسئولین باشد بیشتر در ذهن‌ها می‌ماند زیرا الناس علی دین ملوکهم.
تکرار بی‌تدبیری‌ها

ممکن است بپسندید...