راهکارهای بازگشت بافت فرسوده به چرخه اقتصادی شهر/ ۲۵ هزار بافت تاریخی داریم

راهکارهای بازگشت بافت فرسوده به چرخه اقتصادی شهر/ ۲۵ هزار بافت تاریخی داریم
دکتر طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه بافت تاریخی که شامل بنا‌ها و آثار تاریخی است به معنای بافت قدیمی نیست چرا که این بافت دارای ارزش و بار فرهنگی است و هر بافت قدیمی شهری لزوما ارزشمند نیست، یادآور شد: در کشور بیش از ۶۵ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که تنها ۲۵ هزار هکتار از آن به بافت تاریخی اختصاص دارد.

راهکارهای بازگشت بافت فرسوده به چرخه اقتصادی شهر/ ۲۵ هزار بافت تاریخی داریم

دکتر طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه بافت تاریخی که شامل بنا‌ها و آثار تاریخی است به معنای بافت قدیمی نیست چرا که این بافت دارای ارزش و بار فرهنگی است و هر بافت قدیمی شهری لزوما ارزشمند نیست، یادآور شد: در کشور بیش از ۶۵ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که تنها ۲۵ هزار هکتار از آن به بافت تاریخی اختصاص دارد.
راهکارهای بازگشت بافت فرسوده به چرخه اقتصادی شهر/ ۲۵ هزار بافت تاریخی داریم

ممکن است بپسندید...