خبرهای خوبی برای هواداران پرسپولیس در راه است

خبرهای خوبی برای هواداران پرسپولیس در راه است
مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: گرشاسبی اعلام کرد که مذاکرات با ریزه اسپور خوب پیش رفت و ظرف روزهای آینده خبرهای خوبی منتشر خواهد شد.

خبرهای خوبی برای هواداران پرسپولیس در راه است

مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: گرشاسبی اعلام کرد که مذاکرات با ریزه اسپور خوب پیش رفت و ظرف روزهای آینده خبرهای خوبی منتشر خواهد شد.
خبرهای خوبی برای هواداران پرسپولیس در راه است

ممکن است بپسندید...