بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم

بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم
رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه به منظور تحکیم وحدت بین حوزه و دانشگاه نیاز به ایجاد کانونی بود که فعالیت‌های فرهنگی حوزه و دانشگاه در آن تعالی پیدا کند، گفت: بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم.

بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم

رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه به منظور تحکیم وحدت بین حوزه و دانشگاه نیاز به ایجاد کانونی بود که فعالیت‌های فرهنگی حوزه و دانشگاه در آن تعالی پیدا کند، گفت: بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم.
بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم

ممکن است بپسندید...