دانشجویان خواستار ابقای معاون فرهنگی دانشگاه شدند

دانشجویان خواستار ابقای معاون فرهنگی دانشگاه شدند
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با نصب طوماری در ابتدای راهروی دانشگاه، خواستار ابقای معاون فرهنگی شدند.

دانشجویان خواستار ابقای معاون فرهنگی دانشگاه شدند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با نصب طوماری در ابتدای راهروی دانشگاه، خواستار ابقای معاون فرهنگی شدند.
دانشجویان خواستار ابقای معاون فرهنگی دانشگاه شدند

ممکن است بپسندید...