درآمدهای بودجه ۹۷ مانند سراب است!/ درآمد‌ها محقق نشود دولت پولی نخواهد داشت که تخصیص دهد

درآمدهای بودجه ۹۷ مانند سراب است!/ درآمد‌ها محقق نشود دولت پولی نخواهد داشت که تخصیص دهد
نماینده مردم تبریز گفت: عمده درآمدهای دولت به شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به دولت و همچنین به مالیات هایی که از این شرکت ها دریافت می کند، تکیه کرده است.

درآمدهای بودجه ۹۷ مانند سراب است!/ درآمد‌ها محقق نشود دولت پولی نخواهد داشت که تخصیص دهد

نماینده مردم تبریز گفت: عمده درآمدهای دولت به شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به دولت و همچنین به مالیات هایی که از این شرکت ها دریافت می کند، تکیه کرده است.
درآمدهای بودجه ۹۷ مانند سراب است!/ درآمد‌ها محقق نشود دولت پولی نخواهد داشت که تخصیص دهد

ممکن است بپسندید...