جلسه شورای ناظر بر فعالیت کانونها مطابق آیین نامه تشکیل و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد/ مسئولیت برنامه بر عهده دبیر کانون است

جلسه شورای ناظر بر فعالیت کانونها مطابق آیین نامه تشکیل و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد/ مسئولیت برنامه بر عهده دبیر کانون است
دکتر موگهی معاون فرهنگی دانشجویی گفت: می خواهیم سریع نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهیم که افکار عمومی دانشگاه متوجه بشود که ما نسبت به این قبیل موارد حساس هستیم. ما متولیان و کارکنان فرهنگی در دانشگاه خود را از طیف ارزشی جامعه و دانشگاه می دانیم.

جلسه شورای ناظر بر فعالیت کانونها مطابق آیین نامه تشکیل و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد/ مسئولیت برنامه بر عهده دبیر کانون است

دکتر موگهی معاون فرهنگی دانشجویی گفت: می خواهیم سریع نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهیم که افکار عمومی دانشگاه متوجه بشود که ما نسبت به این قبیل موارد حساس هستیم. ما متولیان و کارکنان فرهنگی در دانشگاه خود را از طیف ارزشی جامعه و دانشگاه می دانیم.
جلسه شورای ناظر بر فعالیت کانونها مطابق آیین نامه تشکیل و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد/ مسئولیت برنامه بر عهده دبیر کانون است

ممکن است بپسندید...