جلسه اضطراري اعضاي ستاد مديريت بحران

جلسه اضطراري اعضاي ستاد مديريت بحران
سومين جلسه اضطراري اعضاي ستاد مديريت بحران شهر تهران با حضور دكتر نجفي شهردار محترم تهران به منظور بررسي و اعلام وضعيت فعلي پايتخت عصر شنبه 2 دی برگزار شد.

جلسه اضطراري اعضاي ستاد مديريت بحران

سومين جلسه اضطراري اعضاي ستاد مديريت بحران شهر تهران با حضور دكتر نجفي شهردار محترم تهران به منظور بررسي و اعلام وضعيت فعلي پايتخت عصر شنبه 2 دی برگزار شد.
جلسه اضطراري اعضاي ستاد مديريت بحران

ممکن است بپسندید...