میرسلیم در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می‌کند

میرسلیم در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می‌کند
میرسلیم، استاد دانشگاه تهران فردا در جشن بزرگ قهوه خوانی در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می‌کند.

میرسلیم در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می‌کند

میرسلیم، استاد دانشگاه تهران فردا در جشن بزرگ قهوه خوانی در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می‌کند.
میرسلیم در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می‌کند

ممکن است بپسندید...