کسانی که از رای به دولت پشیمان شده‌اند نفوذی و دسیسه‌گر هستند!

کسانی که از رای به دولت پشیمان شده‌اند نفوذی و دسیسه‌گر هستند!
تبدیل زمزمه عبور ازروحانی و «پشیمان هستیم» به فریاد، سردمداران جبهه مدعی اصلاحات رابه اتخاذسیاستی دیگر وادار ساخته ودر دستورالعملی این بارنیز از بالاهرنوع انتقادی رادسیسه و منتقدین را نیز نفوذی خواندند.

کسانی که از رای به دولت پشیمان شده‌اند نفوذی و دسیسه‌گر هستند!

تبدیل زمزمه عبور ازروحانی و «پشیمان هستیم» به فریاد، سردمداران جبهه مدعی اصلاحات رابه اتخاذسیاستی دیگر وادار ساخته ودر دستورالعملی این بارنیز از بالاهرنوع انتقادی رادسیسه و منتقدین را نیز نفوذی خواندند.
کسانی که از رای به دولت پشیمان شده‌اند نفوذی و دسیسه‌گر هستند!

ممکن است بپسندید...