گمان نمی‌کنم مشکلات بانکی ایران و اروپا به این زودی‌ حل شود/ برجام پایه‌های سستی داشت؛ از جنس امضای کری!

گمان نمی‌کنم مشکلات بانکی ایران و اروپا به این زودی‌ حل شود/ برجام پایه‌های سستی داشت؛ از جنس امضای کری!
نادر انتصار:در ایران برداشتی وجود دارد که به اروپا خیلی امیدوارند و انتظار هست که در رابطه با امریکا، اروپا همانند یک سپر باشد. اگر این نگاهی که من میگویم درست باشد، برداشت درستی نیست.

گمان نمی‌کنم مشکلات بانکی ایران و اروپا به این زودی‌ حل شود/ برجام پایه‌های سستی داشت؛ از جنس امضای کری!

نادر انتصار:در ایران برداشتی وجود دارد که به اروپا خیلی امیدوارند و انتظار هست که در رابطه با امریکا، اروپا همانند یک سپر باشد. اگر این نگاهی که من میگویم درست باشد، برداشت درستی نیست.
گمان نمی‌کنم مشکلات بانکی ایران و اروپا به این زودی‌ حل شود/ برجام پایه‌های سستی داشت؛ از جنس امضای کری!

ممکن است بپسندید...