مسئولان دانشگاه بجنورد به جای حل مشکلات، خودشان مشکل آفرینی می‌کنند/ لطفا به قولی که دادید عمل کنید

مسئولان دانشگاه بجنورد به جای حل مشکلات، خودشان مشکل آفرینی می‌کنند/ لطفا به قولی که دادید عمل کنید
معاون مرکز تحقیقات شهید نظم بجنوردی گفت: مسئولان دانشگاه بجنورد به جای حل مشکلات دانشجویان که بتوانیم با پروژه‌هایمان کار آن‌ها را سهل‌تر کنیم، خودشان مشکل‌آفرینی می‌کنند.

مسئولان دانشگاه بجنورد به جای حل مشکلات، خودشان مشکل آفرینی می‌کنند/ لطفا به قولی که دادید عمل کنید

معاون مرکز تحقیقات شهید نظم بجنوردی گفت: مسئولان دانشگاه بجنورد به جای حل مشکلات دانشجویان که بتوانیم با پروژه‌هایمان کار آن‌ها را سهل‌تر کنیم، خودشان مشکل‌آفرینی می‌کنند.
مسئولان دانشگاه بجنورد به جای حل مشکلات، خودشان مشکل آفرینی می‌کنند/ لطفا به قولی که دادید عمل کنید

ممکن است بپسندید...