میز خدمت در دانشگاه لرستان شروع به فعالیت کرد

میز خدمت در دانشگاه لرستان شروع به فعالیت کرد
میز خدمت، با تلاش مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه لرستان، شروع به فعالیت کرده است.

 

میز خدمت در دانشگاه لرستان شروع به فعالیت کرد

میز خدمت، با تلاش مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه لرستان، شروع به فعالیت کرده است.

 
میز خدمت در دانشگاه لرستان شروع به فعالیت کرد

ممکن است بپسندید...