دشمنان می‌خواهند با تشدید مشکلات اقتصادی مردم را علیه نظام به صحنه بکشانند

دشمنان می‌خواهند با تشدید مشکلات اقتصادی مردم را علیه نظام به صحنه بکشانند
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: امروز دشمنان می‌خواهند با تشدید مشکلات اقتصادی مردم را علیه نظام به صحنه بکشانند.

دشمنان می‌خواهند با تشدید مشکلات اقتصادی مردم را علیه نظام به صحنه بکشانند

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: امروز دشمنان می‌خواهند با تشدید مشکلات اقتصادی مردم را علیه نظام به صحنه بکشانند.
دشمنان می‌خواهند با تشدید مشکلات اقتصادی مردم را علیه نظام به صحنه بکشانند

ممکن است بپسندید...