دولتی‌ها یک‌جا نشسته‌اند و می‌گویند همه چیز روبه‌راه است!/ باید به داد مردم رسید

دولتی‌ها یک‌جا نشسته‌اند و می‌گویند همه چیز روبه‌راه است!/ باید به داد مردم رسید
نماینده مدرم همدان گفت: وزیر اقتصاد درحال حاضر چه کار می‌کند؟ آقایان بر جای خود نشسته اند و می‌گویند همه چیز روبه راه است و قبله عالم به سلامت!

دولتی‌ها یک‌جا نشسته‌اند و می‌گویند همه چیز روبه‌راه است!/ باید به داد مردم رسید

نماینده مدرم همدان گفت: وزیر اقتصاد درحال حاضر چه کار می‌کند؟ آقایان بر جای خود نشسته اند و می‌گویند همه چیز روبه راه است و قبله عالم به سلامت!
دولتی‌ها یک‌جا نشسته‌اند و می‌گویند همه چیز روبه‌راه است!/ باید به داد مردم رسید

ممکن است بپسندید...