رویش «قارچ» در استخرها/ باید‌ها و نباید‌های شنا

رویش «قارچ» در استخرها/ باید‌ها و نباید‌های شنا
پا برهنه راه رفتن در کف استخر و اطراف آن، موجب پخش شدن قارچ کچلی در محیط می‌شود که این قارچ‌ها در محیط‌های مرطوب و تاریک استخر‌های سر پوشیده بسیار مقاوم هستند.

رویش «قارچ» در استخرها/ باید‌ها و نباید‌های شنا

پا برهنه راه رفتن در کف استخر و اطراف آن، موجب پخش شدن قارچ کچلی در محیط می‌شود که این قارچ‌ها در محیط‌های مرطوب و تاریک استخر‌های سر پوشیده بسیار مقاوم هستند.
رویش «قارچ» در استخرها/ باید‌ها و نباید‌های شنا

ممکن است بپسندید...