دولت بافراکسیون امیدنامهربانی می‌کند/جلسه‌ای با رئیس جمهور نداشتم

دولت بافراکسیون امیدنامهربانی می‌کند/جلسه‌ای با رئیس جمهور نداشتم
رئیس فراکسیون امید مجلس گفت:اینکه به‌عنوان رئیس فراکسیون امید جلسه ای با رئیس جمهور داشته باشیم، خیر این‌طور نیست؛ ایشان گرفتار هستند و ما هم دنبال کار خودمان هستیم.

دولت بافراکسیون امیدنامهربانی می‌کند/جلسه‌ای با رئیس جمهور نداشتم

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت:اینکه به‌عنوان رئیس فراکسیون امید جلسه ای با رئیس جمهور داشته باشیم، خیر این‌طور نیست؛ ایشان گرفتار هستند و ما هم دنبال کار خودمان هستیم.
دولت بافراکسیون امیدنامهربانی می‌کند/جلسه‌ای با رئیس جمهور نداشتم

ممکن است بپسندید...