روحانی حملات تروریستی بروکسل را محکوم کرد

روحانی حملات تروریستی بروکسل را محکوم کرد
رییس جمهوری حملات تروریستی بروکسل را محکوم و با دولت و ملت بلژیک ابراز همدردی کرد.

روحانی حملات تروریستی بروکسل را محکوم کرد

رییس جمهوری حملات تروریستی بروکسل را محکوم و با دولت و ملت بلژیک ابراز همدردی کرد.
روحانی حملات تروریستی بروکسل را محکوم کرد

کرمان نیوز

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...