فیلم/ مستند کوتاه «دیوانگان زمینی»

فیلم/ مستند کوتاه «دیوانگان زمینی»
افرادی که از نظر جامعه کارهایشان دیوانه وار است؛ دست به کارهای پرشور و با دل و جرات میزنند ولی آنها هم جانشان را مانند بقیه دوست دارند

فیلم/ مستند کوتاه «دیوانگان زمینی»

افرادی که از نظر جامعه کارهایشان دیوانه وار است؛ دست به کارهای پرشور و با دل و جرات میزنند ولی آنها هم جانشان را مانند بقیه دوست دارند
فیلم/ مستند کوتاه «دیوانگان زمینی»

ممکن است بپسندید...